Матеріали для дистанційного навчання

2019-2020 н.р.

 

Українська мова 5 клас

Голосні й приголосні звуки
Інтерактивна вправа
Приголосні тверді й м'які
Інтерактивна вправа
Приголосні  дзвінкі й глухі
Інтерактивна вправа
Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г
Інтерактивна вправа
РМ № 10.  Особливості будови розповіді та елементарного роздуму
Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв

Інтерактивна вправа
Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ
Інтерактивна вправа
РМ №11.  Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Контрольна робота №3.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (тестові завдання)
Інтерактивна вправа
Склад. Наголос.
Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

Інтерактивна вправа
РМ  №12.  Підготовка до контрольного переказу
Інтерактивна вправа
РМ №13.  Контрольний переказ

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів
Інтерактивна вправа
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
Інтерактивна вправа
Контрольний текстовий диктант
Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів
Інтерактивна вправа
РМ № 14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»)
Інтерактивна вправа
Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення
Інтерактивна вправа
Уподібнення приголосних звуків
Інтерактивна вправа
Вимова і правопис префіксів роз-, без-
Інтерактивна вправа
Спрощення в групах приголосних
Інтерактивна вправа
Контрольна робота №4.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія(тестові завдання)
РМ №16.  Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мовиь української мови
Інтерактивна вправа


 

Українська мова 7 клас

Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий).
Інтерактивна вправа
Творення дієслів умовного й наказового способів.
Інтерактивна вправа
Знак м’якшення у дієсловах наказового способу.
Інтерактивна вправа
РМ №5. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій.
Інтерактивна вправа

Безособові дієслова.
Інтерактивна вправа
РМ №6. Аналіз письмового переказу. Способи творення дієслів.
Інтерактивна вправа
Не з дієсловами (повторення).
Інтерактивна вправа
Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення).
Інтерактивна вправа
Контрольна робота №2.Тестування.
Інтерактивна вправа
Дієприкметник  як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Інтерактивна вправа
Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.
Інтерактивна вправа
РМ №7. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників (наприклад: освічений, розвинений, упевнений, натруджені (руки), досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога).
Інтерактивна вправа
Складання й розігрування діалогів, що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники (наприклад: як водою облитий; як ошпарений; як громом прибитий).
Інтерактивна вправа
Активні й пасивні дієприкметники.
Інтерактивна вправа
Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.
Інтерактивна вправа
РМ №8. Особливості будови опису зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).
Інтерактивна вправа

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників.
Інтерактивна вправа
Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи заміни їх.
Інтерактивна вправа

РМ №9. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв’язані вчасно; не виконані належним чином; не звірені за словником, не згаяний (час) та ін.).
Інтерактивна вправа
Контрольний диктант №1.
Інтерактивна вправа
Безособові дієслівні форми на -но, -то.
Інтерактивна вправа

РМ №10. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом).
Інтерактивна вправа

Правопис суфіксів дієприкметників. -Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.
Інтерактивна вправа
РМ №11. Аналіз письмового твору-опису. Не з дієприкметниками.
Інтерактивна вправа
Контрольна робота №3.Тестування
Інтерактивна вправа

РМ №12. Звіт про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т. ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то.


 

Українська література 7 клас

 

 

Хімія 7 клас

Хімічна формула речовини  

Прості речовини: метали й неметали. Металічні та неметалічні хімічні елементи.  Складні речовини. Багатоманітність речовин

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

 

Українська мова 8 клас      

                                       

Хімія 8 клас

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

Молярна маса. Обчислення молярної маси речовини, числа частинок (атомів, молекул та йонів) у певній масі

 

Хімія 10 клас

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура

Хімічні властивості алканів. Методи одержання алканів. Застосування алканів 1
Хімічні властивості алканів. Методи одержання алканів. Застосування алканів 2

Алкени та алкіни. Загальна формула, структурна ізомерія, систематична номенклатура 1

Алкени та алкіни. Загальна формула, структурна ізомерія, систематична номенклатура 2

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів

 

Хімія 11 клас

Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. Значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

Оксиди неметалічних елементів. Загальні фізичні та хімічні властивості, Застосування оксидів неметалів. Кислотні дощі