Методична робота

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році

Методичне об'єднання

Навчальні програми

Індивідуальне навчання

Ведення документації

Державні стандарти

 

ПОЛОЖЕННЯ

про шкільне методичне об’єднання та шкільну предметно-методичну комісію

1. Загальні положення:

1.1. Це положення регламентує діяльність шкільних методичних об’єднань (далі – МО) та предметно-методичних комісій (далі – ПМК).

1.2. Методичне об’єднання та предметно-методична комісія є структурним підрозділом методичної служби закладу, що здійснює проведення навчально-виховної, науково-методичної, дослідно-експериментальної й позакласної роботи з навчальних предметів.

1.3. МО та ПМК – це об’єднання вчителів, створені з метою забезпечення ефективності роботи кожного вчителя, їх творчого розвитку, пропаганди нових педагогічних ідей.

1.4. МО та ПМК вчителів здійснюється навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмета, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, визначеними законодавством.

1.5. МО та ПМК у своїй діяльності дотримується конвенції ООН про права дитини, керуються Конституцією України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, управління освітою, Статутом та правовими актами школи, наказами й розпорядженнями директора закладу.

1.6. Навчально-виховну, науково-методичну й дослідно-експериментальну роботу, МО та ПМК здійснює на основі цього Положення наказів і директив Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України щодо питань внутрішнього розпорядку, керуючись правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, Статутом школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Структура МО та ПМК

2.1. Структура МО та ПМК включає всіх вчителів навчального закладу за галузями знань державного компонента освіти.

2.2. Методичне об’єднання об’єднує вчителів одного предмета, предметно-методична комісія об’єднує вчителів предметів однієї галузі.

2.3. Кількість МО та ПМК і їхній склад визначаються, виходячи з необхідності комплексного вирішення поставлених перед закладом завдань, і встановлюються наказом директора школи.

2.4. Керує МО та ПМК голова, який обирається терміном на 2 роки на загальних зборах МО/ПМК із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

2.5. Функціональні обов’язки голови МО та ПМК і план роботи розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням завдань навчально-виховного процесу закладу, затверджуються директором школи.

2.6. МО та ПМК і їх керівники підзвітні у своїй роботі шкільній методичній раді, адміністрації навчального закладу.

2.7. МО та ПМК можуть бути заохочені (відзначені) за досягнення високих результатів у роботі з учнями. Форми та види заохочення регулюються законодавством України.

3. Зміст і напрямки роботи методичного об’єднання предметно-методичної комісії вчителів.

Зміст і напрямки роботи МО та ПМК включають такі види діяльності:

3.1. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

3.2. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

3.3. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

3.4. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації і науково-методичної роботи в школі.

3.5. Організація діяльності наукового товариства учнів у закладі; підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

3.6. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення й узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

4. Голова методичного об’єднання та предметно-методичної комісії вчителів:

4.1. Планує роботу МО, ПМК на поточний навчальний рік.

4.2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік.

4.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів МО та ПМК за їх виконання.

4.4. Відповідає за ведення документації МО та ПМК.

4.5. Відвідує міські наради голів МО вчителів відповідної галузі знань.

4.6. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

4.7. Вивчає та аналізує роботу МО-ПМК, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання.

4.8. Створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів МО/ПМК.

4.9. Створює медіа теку кращих освітянських доробок МО/ПМК школи.

4.10. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, навичок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

4.11. Готує навчальні матеріали та проводить І етап олімпіад з базових дисциплін.

4.12. Підбиває підсумки та готує відповідні заявки на участь команди школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

4.13. Разом із заступником директора школи з навчально-виховної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.

4.14. Разом із заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та стежить за його виконанням.

4.15. Звітує про роботу МО/ПМК на нарадах при директорі, засіданнях методичної ради та засіданнях педагогічної ради школи.

5. Організація діяльності МО та ПМК.

5.1. Робота МО та ПМК проводиться відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік. План укладається головою МО та ПМК, розглядається на методичній раді навчального закладу й затверджується директором.

5.2. Засідання МО та ПМК проводиться орієнтовно п’ять – шість разів упродовж навчального року. Не рідше 1 раза на чверть.

5.3. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколі.

5.4. Під час розгляду питань, що стосуються тематики або інтересів інших МО та ПМК, на засідання бажано запрошувати їхніх керівників (учителів).

6. Права МО та ПМК.

МО та ПМК має право:

6.1. Готувати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії.

6.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі.

6.3. Порушувати питання про публікацію передового педагогічного досвіду, накопиченого МО та ПМК.

6.4. Порушувати питання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення вчителів МО та ПМК за активну участь у експериментальній діяльності.

6.5. Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

6.6. Звертатись за консультаціями із проблем навчальної діяльності й виховання до заступників директора навчального закладу.

6.7. Вносити пропозиції щодо організації й змісту атестації вчителів.

6.8. Висувати від МО та ПМК вчителів для участі в конкурсах фахової майстерності.

7. Контроль за діяльністю МО та ПМК.

Контроль за діяльністю МО здійснюється директором навчального закладу, його заступниками з методичної й навчально-виховної роботи відповідно до планів методичної роботи школи й внутрішньо шкільного контролю, затверджуваними директором освітнього закладу.