Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

КРИТЕРІЇ  оцінювання навчальних досягнень  учнів початкової школи 

------------------------------------------------------------------ |Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок | | досягнень | | учнів | |----------------+----+------------------------------------------| | I. Початковий | 1 |Учні засвоїли знання у формі окремих | | | |фактів, елементарних уявлень | | |----+------------------------------------------| | | 2 |Учні відтворюють незначну частину | | | |навчального матеріалу, володіють окремими | | | |видами умінь на рівні копіювання зразка | | | |виконання певної навчальної дії | | |----+------------------------------------------| | | 3 |Учні відтворюють незначну частину | | | |навчального матеріалу; з допомогою вчителя| | | |виконують елементарні завдання, потребують| | | |детального кількаразового їх пояснення | |----------------+----+------------------------------------------| | II. Середній | 4 |Учні відтворюють частину навчального | | | |матеріалу у формі понять з допомогою | | | |вчителя, можуть повторити за зразком певну| | | |операцію, дію | | |----+------------------------------------------| | | 5 |Учні відтворюють основний навчальний | | | |матеріал з допомогою вчителя, здатні з | | | |помилками й неточностями дати визначення | | | |понять | | |----+------------------------------------------| | | 6 |Учні будують відповідь у засвоєній | | | |послідовності; виконують дії за зразком у | | | |подібній ситуації; самостійно працюють зі | | | |значною допомогою вчителя | |----------------+----+------------------------------------------| | III. Достатній | 7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх | | | |зміст, уміють наводити окремі власні | | | |приклади на підтвердження певних думок, | | | |частково контролюють власні навчальні дії | | |----+------------------------------------------| | | 8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які | | | |визначаються засвоєними поняттями; під час| | | |відповіді можуть відтворити засвоєний | | | |зміст в іншій послідовності, не змінюючи | | | |логічних зв'язків; володіють вміннями на | | | |рівні застосування способу діяльності за | | | |аналогією; самостійні роботи виконують з | | | |незначною допомогою вчителя; відповідають | | | |логічно з окремими неточностями | | |----+------------------------------------------| | | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, | | | |застосовують знання в стандартних | | | |ситуаціях, володіють вміннями виконувати | | | |окремі етапи розв'язання проблеми і | | | |застосовують їх у співробітництві з | | | |учителем (частково-пошукова діяльність) | |----------------+----+------------------------------------------| | IV. Високий | 10 |Учні володіють системою понять у межах, | | | |визначених навчальними програмами, | | | |встановлюють як внутрішньопонятійні, так | | | |і міжпонятійні зв'язки; вміють | | | |розпізнавати об'єкти, які охоплюються | | | |засвоєними поняттями різного рівня | | | |узагальнення; відповідь аргументують | | | |новими прикладами | | |----+------------------------------------------| | | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог | | | |навчальних програм, вміють застосовувати | | | |способи діяльності за аналогією і в нових | | | |ситуаціях | | |----+------------------------------------------| | | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі| | | |та в межах вимог навчальних програм, | | | |усвідомлено використовують їх у | | | |стандартних та нестандартних ситуаціях; | | | |самостійні роботи виконують під | | | |опосередкованим керівництвом; виконують | | | |творчі завдання | ------------------------------------------------------------------
 КРИТЕРІЇ  оцінювання навчальних досягнень учнів  основної й старшої школи 

------------------------------------------------------------------ |Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів | | досягнень | | | |----------------+----+------------------------------------------| | I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення | | |----+------------------------------------------| | | 2 |Учні відтворюють незначну частину | | | |навчального матеріалу, мають нечіткі | | | |уявлення про об'єкт вивчення | | |----+------------------------------------------| | | 3 |Учні відтворюють частину навчального | | | |матеріалу; з допомогою вчителя виконують | | | |елементарні завдання | |----------------+----+------------------------------------------| | II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють | | | |основний навчальний матеріал, можуть | | | |повторити за зразком певну операцію, дію | | |----+------------------------------------------| | | 5 |Учні відтворюють основний навчальний | | | |матеріал, здатні з помилками й | | | |неточностями дати визначення понять, | | | |сформулювати правило | | |----+------------------------------------------| | | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних| | | |положень навчального матеріалу. Відповіді | | | |їх правильні, але недостатньо осмислені. | | | |Вміють застосовувати знання при виконанні | | | |завдань за зразком | |----------------+----+------------------------------------------| | III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний | | | |матеріал, знають основоположні теорії і | | | |факти, вміють наводити окремі власні | | | |приклади на підтвердження певних думок, | | | |частково контролюють власні навчальні дії | | |----+------------------------------------------| | | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні | | | |застосовують вивчений матеріал у | | | |стандартних ситуаціях, намагаються | | | |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші | | | |зв'язки і залежність між явищами, фактами,| | | |робити висновки, загалом контролюють | | | |власну діяльність. Відповіді їх логічні, | | | |хоч і мають неточності | | |----+------------------------------------------| | | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, | | | |застосовують знання в стандартних | | | |ситуаціях, уміють аналізувати й | | | |систематизувати інформацію, використовують| | | |загальновідомі докази із самостійною і | | | |правильною аргументацією | |----------------+----+------------------------------------------| | IV. Високий | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні | | | |використовувати їх у практичній | | | |діяльності, робити висновки, узагальнення | | |----+------------------------------------------| | | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог | | | |навчальних програм, аргументовано | | | |використовують їх у різних ситуаціях, | | | |уміють знаходити інформацію та | | | |аналізувати її, ставити і розв'язувати | | | |проблеми | | |----+------------------------------------------| | | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі| | | |та в межах вимог навчальних програм, | | | |усвідомлено використовують їх у | | | |стандартних та нестандартних ситуаціях. | | | |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, | | | |узагальнювати опанований матеріал, | | | |самостійно користуватися джерелами | | | |інформації, приймати рішення | ------------------------------------------------------------------

 Українська література

Історія

Початкова школа

Природничники

Математика фізика інформатика трудове навчання

Англійська мова